K. Ekrheim Logotype

Den unike dagligvaregrossisten
for Oslo og Akershus-delen av Viken

Personvern

Personvernerklæring
K. Ekrheim AS

(Gjeldende fra 20.10.2018)

Denne personvernerklæringen forteller hvordan K. Ekrheim behandler personopplysninger vi innhenter i forbindelse med våre kundeforhold.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved vår lagring av personopplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1. Grunnleggende prinsipper

K. Ekrheim behandler personopplysninger om deg etter følgende grunnleggende prinsipper:

 • K. Ekrheim skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
 • Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
 • K. Ekrheim skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet.

2. Formålet med behandlingen

Innhenting av personopplysninger hos personer som har ansettelse, verv eller stilling hos våre Kunden har til formål å;

 • oppfylle avtale med Kunden
 • kommunisere med deg som kontaktperson hos kunden
 • yte og forbedre vår kundeservice
 • utføre kredittsjekk av Kundens eier
 • vurdere kundens seriøsitet

Behandlingsgrunnlaget vil være GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav a, b og f.

Det foreligger «berettiget interesse» for innhenting av personopplysninger om de registrerte. KE er nødt til å ha kontaktinfo på ansatte hos kunden for å kunne levere varer, og kommunisere på en hensiktsmessig måte.

Videre er K. Ekrheim avhengig av å innhente informasjon fra Kunden for å vurdere Kundens seriøsitet og etterlevelse av norske lover og regler i virksomhet. Dette igjen vil bidra til å sikre bredere samfunnsmessige interesser som å forhindre svart arbeid og sosial dumping som igjen også vil virke konkurransevridende. K. Ekrheim har vurdert at den informasjonen som skal innhentes, holdt opp mot K. Ekrheim s behov og samfunnsmessige interesser, ikke vil være av en slik karakter at den registrerte interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran.

3. Opplysninger som behandles

Som kontaktperson, daglig leder, styreleder eller i kraft av reell innflytelse hos Kunden behandler vi følgende opplysninger:

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse.
 • Informasjon om vår kommunikasjon med deg.

For eiere,

 • Kredittopplysninger etter samtykke fra deg
 • Eventuelle opplysninger fra Kunden om lån fra deg

Dersom det er andre personer enn de nevnte som har reell innflytelse på selskapets selskapshandlinger (bestemmer eller er med å bestemmer for selskapet), oppbevarer vi navn på disse personer, samt Kundens tilsendte redegjørelse for dette.

Opplysninger fra undersøkelsen «Kjenn din kunde», samt som følge av eventuelle begrunnede forespørsler Kunden kan motta i forbindelse med undersøkelser av våre Kunders seriøsitet og driftskvalitet, vil kun oppbevares i den grad det er nødvendig for å ivareta formålet med behandlingen.

4. Opplysninger fra eksterne kilder

Eksterne kilder vi kan hente opplysninger fra kan være:

 • Offentlige registre
 • Kredittsjekkselskaper (Bisnode)

5. Hvem deler vi opplysningene med?

Opplysninger om deg kan deles med tredjeparter som eksempelvis:

 • Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne.
 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.
 • Mulige samarbeidspartnere i tilfelle salg, kjøp, sammenslåing eller annen omorganisering av K. Ekrheim.
 • Kredittsjekkselskaper
 • Offentlige myndigheter

6. Hvordan beskytter vi opplysningene om deg?

Opplysningene behandles på en måte som ivaretar krav til informasjonssikkerhet/tilgangskontroll. Ved bruk av databehandlere sikrer vi at tilsvarende eller sterkere sikkerhetsmekanismer benyttes.

7. Hvor lenge behandler vi opplysningene om deg?

Personopplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen – som normalt vil være fra opphør av Avtalen, eller dersom kontaktpersoner etc. endres.

8. Dine rettigheter

 • Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
 • Du kan få innsyn i opplysningene som vi behandler om deg via servicekontoret@ekrheim.no
 • Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte servicekontoret@ekrheim.no
 • Du kan be om at vi sletter informasjon om deg
  • når du ikke lenger har en av de nevnte relasjoner til Kunden
  • dersom kundeforholdet opphører
  • når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene

9. Endringer

Erklæringen vil bli gjennomgått årlig for å sikre at nødvendige endringer blir inntatt.

10. Kontaktinfo behandlingsansvarlig

Til: K. Ekrheim v/ Haakon Jærv Ekrheim
E-post: servicekontoret@ekrheim.no
Postadresse: K. Ekrheim AS, Postboks 216 Økern, 0510 Oslo

11. Klagebehandling

Dersom vi ikke har etterkommet din henvendelse under pkt 8, eller annen klage vedrørende vår behandling av personopplysninger om deg kan du klage til Datatilsynet.


Cookies

Ekrheim.no bruker cookies (informasjonskapsler), dersom du har godtatt dette i nettleseren din. Cookies er tekstfiler som lagres av nettleseren på datamaskinen din. Vi bruker Google Analytics til å samle inn og analysere statistikk over bruken av nettstedet.

På de interne sidene bruker vi cookies for å holde brukerne logget inn.